Styrene i Vestre Slidre Sparebank og Vang Sparebank har besluttet å samle de to lokalbankene. Den sammenslåtte banken vil være en styrke for innbyggerne og næringslivet i Valdres. Den sikrer en solid bygdebank, attraktive arbeidsplasser og mer ressurser i kontakten med kundene. For å sikre at kapitalen som er skapt i bygda blir i bygda, øremerkes denne delen gjennom bankenes grunnfondskapital.

Myndighetene og kundene stiller stadig større krav til norske banker. Samtidig møter bankene stadig økt konkurranse. Dette skaper utfordringer for mindre lokalbanker. Ved å etablere en sterk sparebank, solid forankret i Valdres, styrker vi bankenes konkurransekraft til fordel for kundene og lokalsamfunnene.

Både Vestre Slidre Sparebank og Vang Sparebank fremstår i dag som både solide og veldrevne hver for seg. Det er derfor ikke av nød at en fusjon vurderes nå, snarere for å utnytte et mulighetsrom der vi har handlefrihet til å velge en sammenslåing som vil gavne regionen og lokalsamfunnene rundt oss slik vår fundamentale oppgave er. De to bankene har ikke overlappende filialer eller avdelinger, nærmarkedene grenser tett opp mot hverandre. Begge bankene er medlemmer av Eika-alliansen og har allerede i dag et utstrakt samarbeid på flere områder, bl.a. gjennom et felles eid eiendomsmeglerselskap, Aktiv Valdres, Valdres Eiendomskontor AS (hvor også Etnedal Sparebank er medeier). Avgjørende momenter har vært å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljø, ytterligere forsterke vår posisjon i Valdres som en rådgivende bank, samt å få større løfteevne overfor lokalt næringsliv. Flere bedrifter er i ferd med å vokse fra oss i størrelse, noe som har sammenheng med regelverket for største lovlige engasjement.

De to bankene vil beholde sin lokale identitet, kundekontaktene i bankene opprettholdes og det frigjøres ressurser for økt kundeoppfølging. Fusjonen åpner også for økt produktspekter og utvidelse av markedsområdet.

- Når vi velger å fusjonere er det for å tilpasse oss stadig økte krav – fra myndighetene og fra kundene, sier banksjef Peter Jankov i Vestre Slidre Sparebank.
- Med en større bank som fortsatt er trygt forankret i lokalsamfunnet kan vi oppnå stordriftsfordeler og lavere kostnader samtidig som vi kan øke den lokale kompetansen og frigjøre mer ressurser til glede for både privat- og næringslivskundene, sier banksjef Arnfinn-Helge Kvam i Vang Sparebank.

- Med denne fusjonen vil vi både få en større bank i lokalsamfunnet og kunne støtte opp om næringsutviklingen på en bedre måte. Det er viktig for lokalsamfunnene og for arbeidsplassene i kommunene, sier banksjef Peter Jankov i Vestre Slidre Sparebank.

Fusjonen vil etter planen bli endelig besluttet i bankenes representantskap i april. Forutsatt godkjenning fra Finanstilsynet vil fusjonen kunne tre i kraft fjerde kvartal 2017.Kontaktpersoner
Banksjef Arnfinn-Helge Kvam, Vang Sparebank, mob: 952 45 101
Banksjef Peter Jankov, Vestre Slidre Sparebank, mob: 909 42 076